نمونه کارها

درمان شکستگی تاج دندان پیش

در معاینات بالینی و رادیوگرافی شکستگی تاج دندان پیش و متعاقبا عفونت ریشه مشاهده و درمان کانال ریشه انجام و پیگیری شد.