نوشته‌ها

نمایان شدن ریشه دندان

/
تحلیل لثه ها به معنی عقب رفتن لثه از روی دندان ها است. در نتیجه تحلیل لثه شدید، بخش هایی از ریشه دندان ها نمایان می شود.