نمونه کارها

جراحی ارتوگناتیک همراه با ژنیوپلاستی

جراحی ارتوگناتیک بیماری با ارتفاع افزایش یافته ی 1/3 تحتانی صورت ناشی از افزایش رشد عمودی ماگزیلا و قدام مندیبل