نمونه کارها

جراحی ارتوگناتیک فک پایین

جراحی ارتوگناتیک در بیماری با افزایش رشد قدامی-خلفی فک پایین (دفورمیتی فک کلاس ۳)‎ - کلینیک تخصصی دندانپزشکی ماربل در نیاوران تهران

جراحی ارتوگناتیک فک بالا و پایین

جراحی ارتوگناتیک فک بالا و پایین در بیماری با ارتفاع افزایش یافته ی ۱/۳ تحتانی صورت و دفورمیتی فکی کلاس ۲

جراحی ارتوگناتیک فک بالا و پایین

جراحی ارتوگناتیک فک بالا و پایین در بیماری با ارتفاع کاهش یافته ی ۱/۳ تحتانی صورت و عقب بودن فکی کلاس ۲ ( رشد کاهش کاهش یافته ی فک‌ پایین)

جراحی ارتوگناتیک

جراحی ارتوگناتیک در بیماری با نقص رشدی قدامی خلفی فک بالا و افزایش رشد فک پایین و ارتفاع افزایش یافته ی ۱/۳ تحتانی صورت