نوشته‌ها

آیا گزینه های دیگری به جز عصب کشی برای دندان وجود دارد؟

/
درمان های جایگزین برای عصب کشی: سرپوش گذاشتن مستقیم پالپ، پالپکتومی، کشیدن دندان. پس از کشیدن دندان ، ایمپلنت، بریج و دنچر جایگزین دندان از دست رفته میشوند