نوشته‌ها

آشنایی با درمان ریشه (عصب کشی یا روت کانال)

/
عصب کشی یا درمان ریشه نوعی درمان تخصصی دندان است که طی آن پالپ عفونی برداشته شده و بعد از انجام مراحل روت کانال، دندان توسط متخصص پر می شود