نمونه کارها

درمان تخصصی ریشه دندان

بیمار خانم 40 ساله با شکایت خروج چرک از لثه به ما مراجعه نمودند پس از معاینات بالینی و رادیوگرافی و تشخیص تحلیل درمان تخصصی ریشه برای ایشان انجام و تصاویر کلینیکی و رادیوگرافی تهیه گردید. دندان پس از دو سال بدون علامت و فاکشنال است.