نوشته‌ها

دندان های مصنوعی

/
دندان های مصنوعی یا دنچر به عنوان پروتزی برای دندان های از دست رفته عمل می کنند. دندان های مصنوعی به صورت اختصاصی برای هر فرد ساخته می شوند.