نوشته‌ها

پیشگیری و درمان پوسیدگی و کرم خوردگی ریشه دندان

/
پوسیدگی می تواند باعث ایجاد سوراخ ها و حفره هایی در دندان شود. پوسیدگی هر یک بخش های دندان ممکن است به سوراخ شدن ریشه بینجامد.