نمونه کارها

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا بیمار با دندان های غیر قابل نگهداری با ۷ واحد ایمپلنت سوییسی توسط دکتر حمید مجتهدی متخصص جراحی فک

جراحی ایمپلنت به همراه بازسازی نقایص استخوانی

خارج کردن همزمان دندان کانین نهفته و ریشه های غیر قابل نگهداری فک بالا و جراحی ایمپلنت به همراه بازسازی نقایص استخوانی

بازسازی کامل فک پایین

بازسازی کامل فک پایین با 5 واحد ایمپلنت کره ای جهت درمان ثابت پروتزی بیمار توسط دکتر حمید مجتهدی در کلینیک دندانپزشکی تخصصی ماربل در تهران

خارج کردن دندان عقل

خارج کردن دندان های عقل غیر قابل نگهداری و بازسازی با ایمپلنت های دندانی توسط دکتر حمید مجتهدی در کلینیک دندانپزشکی تخصصی ماربل در تهران

خارج کردن دندان

خارج کردن دندان های غیر قابل نگهداری و بازسازی با ایمپلنت های دندانی توسط دکتر حمید مجتهدی در کلینیک دندانپزشکی تخصصی ماربل در تهران

خارج کردن دندان کانین نهفته مگزیلا

جراحی دندان عقل نیمه نهفته توسط دکتر حمید مجتهدی در کلینیک دندانپزشکی تخصصی ماربل در نیاوران تهران

جراحی دندان عقل

جراحی دندان عقل نیمه نهفته توسط دکتر حمید مجتهدی در کلینیک دندانپزشکی تخصصی ماربل در نیاوران تهران

جراحی دندان عقل نهفته

جراحی دندان عقل نهفته توسط دکتر حمید مجتهدی در کلینیک دندانپزشکی تخصصی ماربل در نیاوران تهران

بازسازی سمت چپ فک بالا

جراحی بازسازی سمت چپ فک بالا با ۴ واحد ایمپلنت و جراحی همزمان سینوس لیفت توسط دکتر حمید مجتهدی در کلینیک دندانپزشکی تخصصی ماربل در تهران

بازسازی کامل فک بالا

بازسازی کامل فک بالا با 8 واحد ایمپلنت کره ای دیو همزمان با جراحی سینوس لیفت تحت بی حسی موضعی در یک جلسه.